Király búza liszt | Adatvédelmi nyilatkozat
261
page-template-default,page,page-id-261,et_monarch,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive


Adatvédelmi nyilatkozat


1.Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

 

A Tudatos Éléskamra Kft. (2898 Kocs, Dózsa György u. 18.) a www.kiralybuzaliszt.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban az adatkezelő, szolgáltató), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés jelen Nyilatkozatban és a hatályos releváns jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, különösen az alábbiaknak:

 

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen nyilatkozatot megváltoztassa annak egyidejű nyilvánosságra hozatalával.  A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő – jelen Nyilatkozatban esetleg nem egyértelmű – kérdések ügyében kérjük vegye fel a kapcsolatos ügyfélszolgálatunkkal az info@spajzoldbe.hu címen.

 

A Tudatos Éléskamra Kft. elkötelezett vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tudatos Éléskamra Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Adatkezelő, adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Név: Tudatos Éléskamra Kft.

Székhely: 2898 Kocs, Dózsa György u. 18.

Adószám: 25001015-1-11

Cégjegyzékszám: Cg. 11-09-022996

Nyilvántartásba vevő hatóság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím:  info@spajzoldbe.hu

Telefonszám: +36 20 488 1171

Weboldal: www.spajzoldbe.hu, www.kiralybuzaliszt.hu

Szerződés nyelve: magyar

Kereskedelmi tevékenység nyilv. tartásba vételét igazoló ügyiratszám: 1232-2/2014

Adatkezelési azonosító: Folyamatban.

A tárhely-szolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Bt.
A tárhely-szolgáltató címe:           2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12.
A tárhely-szolgáltató e-mail: admin@megacp.hu
A tárhely-szolgáltató web: www.megacp.hu

 

 1. Fogalmak, definíciók
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy (közvetlenül vagy közvetve) azonosítható természetes személy;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok (teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő) kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • felhasználó: az a természetes személy, aki az adatkezelő honlapján regisztrál vagy vásárol;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • Alapelvek az adatkezelés során

 

A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

 

Az érintettet (egyértelműen, közérthetően és részletesen) tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

 1. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 2. c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

Az adatkezelés céljai

Szolgáltató weboldalára történő látogatás esetén

A honlap látogatása során a honlap tárhely-szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap. A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

 

Szolgáltató webáruházában történt megrendelés esetén

 

Az adatkezelés célja: a megrendelés, a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása, a számviteli törvény előírásai alapján a megrendelés adatainak rögzítése.Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása.

 

Szolgáltató hírlevelére történt feliratkozás esetén

 

Az adatkezelés célja: e-mail, sms és nyomtatott (postai) hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére, az aktuális információkról, akciókról és egyéb webáruházzal kapcsolatos információkról való tájékoztatás ill. reklám céljából. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, IP cím. Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, illetve a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap. Szolgáltató nem köteles ellenőrízni, hogy az Ügyfél által az önkéntes hozzájáruláskor megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Ügyfél a hírlevélről bármikor leiratkozhat a saját fiókjában ill. a hírlevelekben feltüntetett leiratkozási link használatával egyaránt. Leiratkozás esetében Szolgáltató vállalja, hogy reklám célú leveleket a továbbiakban nem küld a leiratkozott Ügyfél számára.

A személyes adatok módosítását vagy törlését postai úton a Szolgáltató postacímére (Tudatos Éléskamra Kft. 2898 Kocs, Dózsa György u. 18.) vagy e-mailben az info@spajzoldbe.hu címre küldött levélben van lehetőség.

 

Adattovábbítás

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

Az adatkezelő a törvényi lehetőségénél fogva az alábbi megbízottja, alvállalkozói részére a szolgáltatás végrehajtása érdekében továbbítja a felhasználók személyes adatait:

 

Adatfeldolgozó neve: trans-o-flex Hungary Kft.

Címe: 1239 Budapest, Európa út 12. Bilk logisztikai központ L1 épület
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
Adattovábbítás célja: küldemények kézbesítése futárszolgálat által.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Tájékoztatás

Aki használja ill. regisztrál a webáruházunkban, az Adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyet ért.

 

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 

Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

 

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést  törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest,  Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu) ill. az Adatvédelmi Biztos Hivatalának alábbi elérhetőségein:

 

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1 475 7186, 06 1 475 7100
Telefax: 06 1 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu

 

Szerzői jogok

Kijelentjük, hogy a Tudatos Éléskamra Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat, képeket, leírásokat. A www.spajzoldbe.hu és a www.kiralybuzaliszt.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása, másolása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkat, weboldalainkat meglátogatja, vásárol vagy regisztrál, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

A Tudatos Éléskamra Kft. adatvédelmi nyilatkozata letölthető ide kattintva. 

Pin It on Pinterest

Share This